آ

 • آمایش دفاعی سنجش آمایش دفاعی و برخورداری فضا با بهره گیری از روش ترکیب خطی وزن دار و ضریب آنتروپی شانون (نمونه‌ی موردی؛ شهرستآن‌های استان سیستان و بلوچستان) [دوره 2، شماره 2، 1400]

 • آمایش سرزمین سنجش آمایش دفاعی و برخورداری فضا با بهره گیری از روش ترکیب خطی وزن دار و ضریب آنتروپی شانون (نمونه‌ی موردی؛ شهرستآن‌های استان سیستان و بلوچستان) [دوره 2، شماره 2، 1400]

 • آمایش سرزمین تأثیر قاچاق مواد مخدر بر مؤلفه آمایش سرزمین در امنیت ملی ایران [دوره 2، شماره 3، 1400]

ا

 • استان تهران گردشگری شهری و پیوند عملکردی آن با اکوتوریسم کوهستانی مطالعه موردی: پهنه‌های کوهستانی استان تهران [دوره 2، شماره 2، 1400]

 • اکوتوریسم برنامه‌ریزی توسعه اکوتوریسم پایدار با استفاده از تکنیک SWOT (مطالعه موردی: شهرستان سردشت) [دوره 2، شماره 3، 1400]

 • اکوتوریسم شهری گردشگری شهری و پیوند عملکردی آن با اکوتوریسم کوهستانی مطالعه موردی: پهنه‌های کوهستانی استان تهران [دوره 2، شماره 2، 1400]

 • اکوتوریسم کوهستانی گردشگری شهری و پیوند عملکردی آن با اکوتوریسم کوهستانی مطالعه موردی: پهنه‌های کوهستانی استان تهران [دوره 2، شماره 2، 1400]

 • امنیت تأثیر قاچاق مواد مخدر بر مؤلفه آمایش سرزمین در امنیت ملی ایران [دوره 2، شماره 3، 1400]

 • امنیت ملی تأثیر قاچاق مواد مخدر بر مؤلفه آمایش سرزمین در امنیت ملی ایران [دوره 2، شماره 3، 1400]

 • ایران توسعه‌ی هژمونیک ایران در منطقه‌ی خزر و فراخزر [دوره 2، شماره 3، 1400]

ب

 • بخش پاریز بررسی توسعه یافتگی سکونتگاه‌های روستایی بخش پاریز شهرستان سیرجان از طریق تکنیک TOPSIS [دوره 2، شماره 3، 1400]

ت

 • تاپسیس بررسی توسعه یافتگی سکونتگاه‌های روستایی بخش پاریز شهرستان سیرجان از طریق تکنیک TOPSIS [دوره 2، شماره 3، 1400]

 • تاریخی و فرهنگی ارزیابی گردشگری تاریخی – فرهنگی با تاکید بر مفهوم توسعه پایدار گردشگری (نمونه موردی: شهرستان گرمسار) [دوره 2، شماره 2، 1400]

 • توانش ژئوپلیتیکی توسعه‌ی هژمونیک ایران در منطقه‌ی خزر و فراخزر [دوره 2، شماره 3، 1400]

 • توسعه پایدار گردشگری شهری و پیوند عملکردی آن با اکوتوریسم کوهستانی مطالعه موردی: پهنه‌های کوهستانی استان تهران [دوره 2، شماره 2، 1400]

 • توسعه پایدار روستایی جایگاه کشاورزی پایدار در توسعه پایدار روستایی نمونه موردی: دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان ابهر) [دوره 2، شماره 3، 1400]

 • توسعه پایدار شهری تحلیلی بر فرصت‌ها و چالش‌های توسعه صنعت گردشگری در شهر جوانرود [دوره 2، شماره 2، 1400]

ج

 • جزیره قشم قابلیت‌ها و تنگناهای جزایر خلیج فارس به منظور توسعه گردشگری مطالعه موردی: جزیره‌ی قشم [دوره 2، شماره 2، 1400]

خ

 • خرده فرهنگ‌ها تحلیل آمایش انسانی موثر بر مدیریت بحران بیابان زائی در شهرستان ورامین [دوره 2، شماره 2، 1400]

 • خلیج فارس قابلیت‌ها و تنگناهای جزایر خلیج فارس به منظور توسعه گردشگری مطالعه موردی: جزیره‌ی قشم [دوره 2، شماره 2، 1400]

د

 • دهستان حومه بخش مرکزی ابهر جایگاه کشاورزی پایدار در توسعه پایدار روستایی نمونه موردی: دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان ابهر) [دوره 2، شماره 3، 1400]

ر

س

 • سکونتگاه بررسی توسعه یافتگی سکونتگاه‌های روستایی بخش پاریز شهرستان سیرجان از طریق تکنیک TOPSIS [دوره 2، شماره 3، 1400]

 • سیستان و بلوچستان سنجش آمایش دفاعی و برخورداری فضا با بهره گیری از روش ترکیب خطی وزن دار و ضریب آنتروپی شانون (نمونه‌ی موردی؛ شهرستآن‌های استان سیستان و بلوچستان) [دوره 2، شماره 2، 1400]

ش

 • شهرستان گرمسار ارزیابی گردشگری تاریخی – فرهنگی با تاکید بر مفهوم توسعه پایدار گردشگری (نمونه موردی: شهرستان گرمسار) [دوره 2، شماره 2، 1400]

 • شهر طبس سنجش سطح کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: شهر طبس) [دوره 2، شماره 3، 1400]

 • شهر کلاله آمایش نظم و امنیت شهری با استفاده از رویکرد طراحی CPTED [(مقالات آماده انتشار)]

ع

 • عدالت جغرافیایی سنجش آمایش دفاعی و برخورداری فضا با بهره گیری از روش ترکیب خطی وزن دار و ضریب آنتروپی شانون (نمونه‌ی موردی؛ شهرستآن‌های استان سیستان و بلوچستان) [دوره 2، شماره 2، 1400]

ف

 • فضای شهری آمایش نظم و امنیت شهری با استفاده از رویکرد طراحی CPTED [(مقالات آماده انتشار)]

ق

 • قاچاق مواد مخدر تأثیر قاچاق مواد مخدر بر مؤلفه آمایش سرزمین در امنیت ملی ایران [دوره 2، شماره 3، 1400]

ک

 • کشاورزی پایدار جایگاه کشاورزی پایدار در توسعه پایدار روستایی نمونه موردی: دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان ابهر) [دوره 2، شماره 3، 1400]

گ

 • گردشگری قابلیت‌ها و تنگناهای جزایر خلیج فارس به منظور توسعه گردشگری مطالعه موردی: جزیره‌ی قشم [دوره 2، شماره 2، 1400]

 • گردشگری برنامه‌ریزی توسعه اکوتوریسم پایدار با استفاده از تکنیک SWOT (مطالعه موردی: شهرستان سردشت) [دوره 2، شماره 3، 1400]

 • گردشگری پایدار ارزیابی گردشگری تاریخی – فرهنگی با تاکید بر مفهوم توسعه پایدار گردشگری (نمونه موردی: شهرستان گرمسار) [دوره 2، شماره 2، 1400]

 • گردشگری پایدار تحلیلی بر فرصت‌ها و چالش‌های توسعه صنعت گردشگری در شهر جوانرود [دوره 2، شماره 2، 1400]

م

 • مدل SWOT قابلیت‌ها و تنگناهای جزایر خلیج فارس به منظور توسعه گردشگری مطالعه موردی: جزیره‌ی قشم [دوره 2، شماره 2، 1400]

 • مشارکت همگانی تحلیل آمایش انسانی موثر بر مدیریت بحران بیابان زائی در شهرستان ورامین [دوره 2، شماره 2، 1400]

 • معادلات ساختاری (SEM) جایگاه کشاورزی پایدار در توسعه پایدار روستایی نمونه موردی: دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان ابهر) [دوره 2، شماره 3، 1400]

 • منطقه‌ی خزر و فراخزر توسعه‌ی هژمونیک ایران در منطقه‌ی خزر و فراخزر [دوره 2، شماره 3، 1400]

ن

 • نظم و امنیت آمایش نظم و امنیت شهری با استفاده از رویکرد طراحی CPTED [(مقالات آماده انتشار)]

 • نگرش بهره‌برداران تحلیل آمایش انسانی موثر بر مدیریت بحران بیابان زائی در شهرستان ورامین [دوره 2، شماره 2، 1400]

و

 • وضعیت اقتصادی تحلیل آمایش انسانی موثر بر مدیریت بحران بیابان زائی در شهرستان ورامین [دوره 2، شماره 2، 1400]

ه

 • هژمونی توسعه‌ی هژمونیک ایران در منطقه‌ی خزر و فراخزر [دوره 2، شماره 3، 1400]