آ

 • آقایی، پرویز تحلیلی بر فرصت‌ها و چالش‌های توسعه صنعت گردشگری در شهر جوانرود [دوره 1، شماره 1، 1400]

ا

 • اکبر پور، الهه جایگاه کشاورزی پایدار در توسعه پایدار روستایی نمونه موردی: دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان ابهر) [دوره 1، شماره 3، 1400]

ب

 • باقری، کیوان برنامه‌ریزی توسعه اکوتوریسم پایدار با استفاده از تکنیک SWOT (مطالعه موردی: شهرستان سردشت) [دوره 1، شماره 3، 1400]

 • بلوچ، ازیر امنیت بستر توسعه صنعت گردشگری [دوره 1، شماره 1، 1400]

پ

 • پارسافر، مهدی تحلیل آمایش انسانی موثر بر مدیریت بحران بیابان زائی در شهرستان ورامین [دوره 1، شماره 1، 1400]

 • پورعلی، سجاد توسعه‌ی هژمونیک ایران در منطقه‌ی خزر و فراخزر [دوره 1، شماره 3، 1400]

چ

 • چراغی، رامین ارزیابی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری شهری با استفاده از تحلیل عاملی (مطالعه موردی: شهر مریوان) [دوره 1، شماره 3، 1400]

ح

 • حیدری، سامان تحلیلی بر فرصت‌ها و چالش‌های توسعه صنعت گردشگری در شهر جوانرود [دوره 1، شماره 1، 1400]

 • حیدری، سامان سنجش سطح کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: شهر طبس) [دوره 1، شماره 3، 1400]

 • حیدری، سامان برنامه‌ریزی توسعه اکوتوریسم پایدار با استفاده از تکنیک SWOT (مطالعه موردی: شهرستان سردشت) [دوره 1، شماره 3، 1400]

خ

 • خالدی، شبنم گردشگری شهری و پیوند عملکردی آن با اکوتوریسم کوهستانی مطالعه موردی: پهنه‌های کوهستانی استان تهران [دوره 1، شماره 1، 1400]

 • خالدی، شهریار گردشگری شهری و پیوند عملکردی آن با اکوتوریسم کوهستانی مطالعه موردی: پهنه‌های کوهستانی استان تهران [دوره 1، شماره 1، 1400]

د

 • دین پناه، غلامرضا بررسی توسعه یافتگی سکونتگاه‌های روستایی بخش پاریز شهرستان سیرجان از طریق تکنیک TOPSIS [دوره 1، شماره 3، 1400]

ر

 • ربیعی، حسین توسعه‌ی هژمونیک ایران در منطقه‌ی خزر و فراخزر [دوره 1، شماره 3، 1400]

 • رضایی، فرشته گردشگری شهری و پیوند عملکردی آن با اکوتوریسم کوهستانی مطالعه موردی: پهنه‌های کوهستانی استان تهران [دوره 1، شماره 1، 1400]

ز

 • زیویار، پروانه ارزیابی گردشگری تاریخی – فرهنگی با تاکید بر مفهوم توسعه پایدار گردشگری (نمونه موردی: شهرستان گرمسار) [دوره 1، شماره 1، 1400]

ص

 • صادق صبور، محمد ی بررسی توسعه یافتگی سکونتگاه‌های روستایی بخش پاریز شهرستان سیرجان از طریق تکنیک TOPSIS [دوره 1، شماره 3، 1400]

 • صادق صبوری، محمد تحلیل آمایش انسانی موثر بر مدیریت بحران بیابان زائی در شهرستان ورامین [دوره 1، شماره 1، 1400]

 • صالحیان بادی، سعید جایگاه کشاورزی پایدار در توسعه پایدار روستایی نمونه موردی: دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان ابهر) [دوره 1، شماره 3، 1400]

ط

 • طالبی، خدیجه جایگاه کشاورزی پایدار در توسعه پایدار روستایی نمونه موردی: دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان ابهر) [دوره 1، شماره 3، 1400]

ق

 • قادر مرزی، حامد ارزیابی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری شهری با استفاده از تحلیل عاملی (مطالعه موردی: شهر مریوان) [دوره 1، شماره 3، 1400]

 • قره‌بیگی، مصیب توسعه‌ی هژمونیک ایران در منطقه‌ی خزر و فراخزر [دوره 1، شماره 3، 1400]

 • قمری، عتیق اله جایگاه کشاورزی پایدار در توسعه پایدار روستایی نمونه موردی: دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان ابهر) [دوره 1، شماره 3، 1400]

ک

 • کاظمی، محمد سنجش سطح کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: شهر طبس) [دوره 1، شماره 3، 1400]

م

 • محمدیان مصم، حسن تحلیلی بر فرصت‌ها و چالش‌های توسعه صنعت گردشگری در شهر جوانرود [دوره 1، شماره 1، 1400]

 • محمدیان مصمم، حسین سنجش سطح کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: شهر طبس) [دوره 1، شماره 3، 1400]

 • مرادی، ابوالفضل ارزیابی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری شهری با استفاده از تحلیل عاملی (مطالعه موردی: شهر مریوان) [دوره 1، شماره 3، 1400]

 • مرادی، ابوالفضل تحلیلی بر فرصت‌ها و چالش‌های توسعه صنعت گردشگری در شهر جوانرود [دوره 1، شماره 1، 1400]

 • مرادی، ابوالفضل سنجش سطح کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: شهر طبس) [دوره 1، شماره 3، 1400]

ن

 • نامداری، فریوش ارزیابی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری شهری با استفاده از تحلیل عاملی (مطالعه موردی: شهر مریوان) [دوره 1، شماره 3، 1400]

 • نامی، محمدحسن امنیت بستر توسعه صنعت گردشگری [دوره 1، شماره 1، 1400]

 • نیکنامی، مهرداد تحلیل آمایش انسانی موثر بر مدیریت بحران بیابان زائی در شهرستان ورامین [دوره 1، شماره 1، 1400]

ی

 • یوسف زاده، ادریس برنامه‌ریزی توسعه اکوتوریسم پایدار با استفاده از تکنیک SWOT (مطالعه موردی: شهرستان سردشت) [دوره 1، شماره 3، 1400]