آ

 • آقایی، پرویز تحلیلی بر فرصت‌ها و چالش‌های توسعه صنعت گردشگری در شهر جوانرود [دوره 2، شماره 2، 1400]

ا

 • اکبر پور، الهه جایگاه کشاورزی پایدار در توسعه پایدار روستایی نمونه موردی: دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان ابهر) [دوره 2، شماره 3، 1400]

ب

 • باقری، کیوان برنامه‌ریزی توسعه اکوتوریسم پایدار با استفاده از تکنیک SWOT (مطالعه موردی: شهرستان سردشت) [دوره 2، شماره 3، 1400]

پ

 • پارسافر، مهدی تحلیل آمایش انسانی موثر بر مدیریت بحران بیابان زائی در شهرستان ورامین [دوره 2، شماره 2، 1400]

 • پورعلی، سجاد توسعه‌ی هژمونیک ایران در منطقه‌ی خزر و فراخزر [دوره 2، شماره 3، 1400]

 • پیشگاهی فرد، زهرا سنجش آمایش دفاعی و برخورداری فضا با بهره گیری از روش ترکیب خطی وزن دار و ضریب آنتروپی شانون (نمونه‌ی موردی؛ شهرستآن‌های استان سیستان و بلوچستان) [دوره 2، شماره 2، 1400]

ت

 • تباور، علی اصغر تأثیر قاچاق مواد مخدر بر مؤلفه آمایش سرزمین در امنیت ملی ایران [دوره 2، شماره 3، 1400]

 • تقی رضویان، محمد آمایش نظم و امنیت شهری با استفاده از رویکرد طراحی CPTED [(مقالات آماده انتشار)]

ج

 • جوبه، صاحبداد قابلیت‌ها و تنگناهای جزایر خلیج فارس به منظور توسعه گردشگری مطالعه موردی: جزیره‌ی قشم [دوره 2، شماره 2، 1400]

ح

 • حیدری، سامان تحلیلی بر فرصت‌ها و چالش‌های توسعه صنعت گردشگری در شهر جوانرود [دوره 2، شماره 2، 1400]

 • حیدری، سامان سنجش سطح کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: شهر طبس) [دوره 2، شماره 3، 1400]

 • حیدری، سامان برنامه‌ریزی توسعه اکوتوریسم پایدار با استفاده از تکنیک SWOT (مطالعه موردی: شهرستان سردشت) [دوره 2، شماره 3، 1400]

خ

 • خالدی، شبنم گردشگری شهری و پیوند عملکردی آن با اکوتوریسم کوهستانی مطالعه موردی: پهنه‌های کوهستانی استان تهران [دوره 2، شماره 2، 1400]

 • خالدی، شهریار گردشگری شهری و پیوند عملکردی آن با اکوتوریسم کوهستانی مطالعه موردی: پهنه‌های کوهستانی استان تهران [دوره 2، شماره 2، 1400]

 • خواجه شاهکوهی، علیرضا آمایش نظم و امنیت شهری با استفاده از رویکرد طراحی CPTED [(مقالات آماده انتشار)]

د

 • دین پناه، غلامرضا بررسی توسعه یافتگی سکونتگاه‌های روستایی بخش پاریز شهرستان سیرجان از طریق تکنیک TOPSIS [دوره 2، شماره 3، 1400]

ر

 • ربیعی، حسین توسعه‌ی هژمونیک ایران در منطقه‌ی خزر و فراخزر [دوره 2، شماره 3، 1400]

 • رضایی، فرشته گردشگری شهری و پیوند عملکردی آن با اکوتوریسم کوهستانی مطالعه موردی: پهنه‌های کوهستانی استان تهران [دوره 2، شماره 2، 1400]

ز

 • زیویار، پروانه ارزیابی گردشگری تاریخی – فرهنگی با تاکید بر مفهوم توسعه پایدار گردشگری (نمونه موردی: شهرستان گرمسار) [دوره 2، شماره 2، 1400]

س

 • سعیدزاده، محمدرضا سنجش آمایش دفاعی و برخورداری فضا با بهره گیری از روش ترکیب خطی وزن دار و ضریب آنتروپی شانون (نمونه‌ی موردی؛ شهرستآن‌های استان سیستان و بلوچستان) [دوره 2، شماره 2، 1400]

 • سوار رخش، احمد تأثیر قاچاق مواد مخدر بر مؤلفه آمایش سرزمین در امنیت ملی ایران [دوره 2، شماره 3، 1400]

ص

 • صادق صبور، محمد ی بررسی توسعه یافتگی سکونتگاه‌های روستایی بخش پاریز شهرستان سیرجان از طریق تکنیک TOPSIS [دوره 2، شماره 3، 1400]

 • صادق صبوری، محمد تحلیل آمایش انسانی موثر بر مدیریت بحران بیابان زائی در شهرستان ورامین [دوره 2، شماره 2، 1400]

 • صالحیان بادی، سعید جایگاه کشاورزی پایدار در توسعه پایدار روستایی نمونه موردی: دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان ابهر) [دوره 2، شماره 3، 1400]

ط

 • طالبی، خدیجه جایگاه کشاورزی پایدار در توسعه پایدار روستایی نمونه موردی: دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان ابهر) [دوره 2، شماره 3، 1400]

ع

 • عزتی، عزت الله تأثیر قاچاق مواد مخدر بر مؤلفه آمایش سرزمین در امنیت ملی ایران [دوره 2، شماره 3، 1400]

ق

 • قره‌بیگی، مصیب سنجش آمایش دفاعی و برخورداری فضا با بهره گیری از روش ترکیب خطی وزن دار و ضریب آنتروپی شانون (نمونه‌ی موردی؛ شهرستآن‌های استان سیستان و بلوچستان) [دوره 2، شماره 2، 1400]

 • قره‌بیگی، مصیب توسعه‌ی هژمونیک ایران در منطقه‌ی خزر و فراخزر [دوره 2، شماره 3، 1400]

 • قمری، عتیق اله جایگاه کشاورزی پایدار در توسعه پایدار روستایی نمونه موردی: دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان ابهر) [دوره 2، شماره 3، 1400]

ک

 • کاظمی، محمد سنجش سطح کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: شهر طبس) [دوره 2، شماره 3، 1400]

 • کرد روپس، حامد قابلیت‌ها و تنگناهای جزایر خلیج فارس به منظور توسعه گردشگری مطالعه موردی: جزیره‌ی قشم [دوره 2، شماره 2، 1400]

 • کریمیان بستانی، مرجان قابلیت‌ها و تنگناهای جزایر خلیج فارس به منظور توسعه گردشگری مطالعه موردی: جزیره‌ی قشم [دوره 2، شماره 2، 1400]

 • کریمیان بستانی، مریم قابلیت‌ها و تنگناهای جزایر خلیج فارس به منظور توسعه گردشگری مطالعه موردی: جزیره‌ی قشم [دوره 2، شماره 2، 1400]

م

 • محمدیان مصم، حسن تحلیلی بر فرصت‌ها و چالش‌های توسعه صنعت گردشگری در شهر جوانرود [دوره 2، شماره 2، 1400]

 • محمدیان مصمم، حسین سنجش سطح کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: شهر طبس) [دوره 2، شماره 3، 1400]

 • مرادی، ابوالفضل تحلیلی بر فرصت‌ها و چالش‌های توسعه صنعت گردشگری در شهر جوانرود [دوره 2، شماره 2، 1400]

 • مرادی، ابوالفضل سنجش سطح کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: شهر طبس) [دوره 2، شماره 3، 1400]

ن

 • نیکنامی، مهرداد تحلیل آمایش انسانی موثر بر مدیریت بحران بیابان زائی در شهرستان ورامین [دوره 2، شماره 2، 1400]

ی

 • یوسف زاده، ادریس برنامه‌ریزی توسعه اکوتوریسم پایدار با استفاده از تکنیک SWOT (مطالعه موردی: شهرستان سردشت) [دوره 2، شماره 3، 1400]